Oferta

Naszym klientom oferujemy:

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

Obsługa kadrowa

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników,
 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF,
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp.